Skattelette til de likeste?

Så fikk også venstresiden sin skattelette:

Dagbladet har analysert seg frem til at forskjellen på høyre- og venstresiden i norsk politikk er skattelette, med en litt overaskende vri:  «Om Arbeiderpartiet vinner makten skal fradraget for fagforeningskontingenten økes fra dagens 3850 kr til 4200 kr. Og det er bare begynnelsen på opptrappingen.»

Begrunnelsen er at «den organiserte lønnsdannelsen sikrer en sammenpresset lønnsstruktur, en bærekraftig lønnsutvikling, en relativt harmonisk konflikthåndtering mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Den er også et press for innovasjon i det norske arbeidslivet og sikrer vår felles interesse for en universell velferdsstat.»

Mye i dette, men det er ikke så lett å se koblingen mot skattelette. Det må jo i så fall være at kr 87,50 i rabatt (25% av 350 kr) vil gi økt organisasjonsgrad – i hvert fall på arbeidstakersiden.  Men det forutsetter jo at det er noe særlig å hente. Og hvis vi ser på utviklingen de siste 40 år, som FAFOs Kristine Nergaard har gjort, er det ikke så mange nye medlemmer å hente. Stabilitet er hovedinntrykket, og den nedgangen som har vært rundt toppen i 1990, er ikke mer enn man må forvente ved at 1) det blir en økende andel med høyere utdanning i arbeidsstyrken, og 2) et økende innslag av arbeidsinnvandrere fra land med svært lav organisasjonsandel:

organisasjonsgrad

Det mest iøynefallende trekket er at LO mister medlemmer til fordel for særlig organisasjonene for dem med høyere utdanning (AF, Akademikerne og UNIO).

Men mørke skyer truer altså dersom vi ikke vedtar skattelette, mener Dagbladet: «I landene rundt oss har det organiserte arbeidslivet tapt, med den konsekvens at ulikhetene øker og arbeidstakernes andel av profitten synker. Det er problematisk for arbeidstakerne, men det truer også selve samfunnslimet.»

Det er lite som tyder på at arbeidstakernes andel av profitten synker i Norge, snarere har den hatt en viss økning de siste tiårene, ifølge SSB:

Det som derimot har skjedd, og som sannsynligvis vil fortsette, er at forskjellene blant lønnsmottakere har økt. Og det er ikke annet å vente når teknologiutviklingen medfører stadig større krav til kompetanse, andelen med høyere utdanning øker, samtidig som en økende innvandrerbefolkning befinner seg i den nedre del av kompetanse- og lønnsskalaen.

Men dette er ikke noe man kan organisere seg vekk fra. Å vedta et lønnsnivå som er høyere enn det arbeidstakernes produktivitet tilsier, vil støte grupper ut av arbeidslivet. Det vil, som Dagbladet er inne på, presse frem innovasjon i bedriftene for å erstatte mennesker med maskiner. Og det går så lenge trygdesystemet kan ta over. Men også det har en grense.

De sies at incentiver virker – i hvert fall de incentivene man selv liker. Men det virker litt vel optimistisk å løse «utfordringer som arbeidsinnvandring, asylinnvandring og generelle nyliberale tendenser» ved å lokke folk inn i en klubb de ellers ikke ville ha vært medlem av.

På den annen side vil det gi  LOs medlemmer samlet en skattelette på rundt 50 mill med Støres/Dagbladets forslag. Og de må jo sies å være en god avkastning for de lusne rundt 10 millionene LO bidrar med til Partiet. Så med en god opptrappingsplan – som Støre lover –  kan dette i det minste bli en fin liten inntektskilde for AP.