Hvorfor er kvinner mer sykmeldt?

Kvinners sykefravær er faktisk hele 60 prosent høyere enn menns. Har ikke kvinner helse til å jobbe? Her er en uvitenskapelig, uhøytidelig og uprioritert oversikt over de mange synspunktene i debatten om kvinner og sykefravær. Jeg har listet opp hele 14 mulige årsaker til hvorfor norske kvinner er så mye borte fra jobben:

1. Kvinner er overrepresentert i bransjer der sykefraværet er stort. Dette er en populær teori blant mange arbeidsmedisinere, men har vært motsagt av andre. Se intervjuet med Ebba Wergeland og Arne Mastekaasa i Aftenposten.

2. Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, i jobber med liten fleksibilitet. Det er fast arbeidstid, gjerne på en vaktliste. De kan ikke, som en høyere funksjonær, sitte hjemme og samtidig være online. Jo mindre fleksibel en jobb er, jo raskere vil lett sykdom føre til totalt fravær. Kan også motsies, som i punkt 1, av at menn i samme bransjer har lavere sykefravær.

3. Sykmeldingsgrad i fysisk tunge og ensidige jobber, har sammenheng med noe så banalt som manglende muskelstyrke, ifølge arbeidsmedisiner Ebba Wergeland. Innen rengjøring og omsorg, med mange tunge tak, er kvinner overrepresentert til tross for at de egentlig er dårlig rustet til det fra naturens side. Resultatet er mange og lange sykemeldinger når kvinnene blir eldre.

4. Høyt sykefravær blant eldre kvinner kan også forklares ved at de ikke har opptjent gode nok trygderettighetere til å kunne ta ut AFP eller uføretrygd. De klamrer seg i større grad til full jobb fordi de må, med flere lange sykemeldingsperioder som konsekvens.

5. Kvinner er mer slitne, fordi de gjør mer husarbeid. De får ikke hentet seg inn etter arbeidstid, slik som menn. Fortsatt gjør kvinner 60 prosent av alt husarbeid ifølge Statistisk sentralbyrå. Menn bruker til gjengjeld mer tid på jobben, så forskjellen i fritid er neglisjerbar. Dette kalles dobbeltarbeidshypotesen. Denne hypotesen har nok stort gjennomslag blandt folk flest, og er det første studentene min foreslår når jeg ber dem forklare kvinners høye sykefravær.

6. Kvinner har dårligere arbeidsmoral fordi de har bedre familiemoral. De velger sykefravær som en strategi for å mestre hverdagen når tidsklemma tar dem. Menn derimot, velger heller å la familien lide. At den store økningen i sykefravær er for lette psykiske lidelser og almenne/uspesifiserte diagnoser, underbygger denne hypotesen. Før var man sliten, nå har man en «depressiv reaksjon», altså en diagnose som gir sykepenger.

7. Kvinner har dårligere arbeidsmoral fordi de ikke kan gjøre karriere uansett. Det er relativt flere kvinner i lavstatusjobber enn menn. Er du i en typisk karrierejobb vil du intenst forsøke å unngå lange fravær. Er du underordnet i en stilling uten karrieremuligheter, men med et godt stillingsvern (som kommunesektoren), har du lite å tape på lange fraværsperioder. Dette bygger på samme argumentasjon som i punkt 6, at sykefravær kan være et valg.

8. Kvinner har dårligere psykisk helse enn menn. kan være en kjønnsforskjell som er biologisk betinget. I måling, nasjonalt og internasjonalt av personlighet og personlighetsavvik er det almen kunnskap at «sårbarhet» (også kalt «nevrotisisme») er høyere generelt hos kvinner enn hos menn. De som mener dette er gjerne de psykologene som sverger til ”Big five”-modellen.

9. Kvinner blir gravide. Store deler av sykefraværet for kvinner mellom 20 og 39 år kan forklares ved graviditet og redusert kapasitet i forbindelse med dette. Dette slår hardt ut på statistikken fordi kvinner ofte er i fysisk tunge og/eller ensidige jobber. Det er lettere å være gravid direktør enn gravid bak disken i en butikk, og kvinnelige direktører er det få av. Saken fortsetter under bildet:

VignettAL

Vil du lære hvordan du skal følge opp sykmeldte? Her er boka som gjør deg til en bedre sjef. Trykk på bildet hvis du vil lese mer.

10. Kvinner er oftere aleneforsørgere enn menn. Det gjør at punkt 6 slår desto tyngre inn (sykefravær for å mestre hverdagen).

11. Det er ikke uvanlig med sykemelding ved arbeidskonflikter mellom kolleger eller sjef/underordnet. Kanskje kvinner lettere velger en slik «verdig timeout» enn menn, både fordi de har mer enn nok å henge fingrene i hjemme. De mister ikke status ved å fremstå som ofre som blir «syke av sjefen». Menn vil vegre seg mer for en slik offerrolle.

12. Kvinner har oftere et dårligere psykososialt arbeidsmiljø enn menn. De må i større grad enn menn skjule egne følelser i jobben, for eksempel i arbeid med barn, pasienter og pårørende. Dette perspektivet ble fremholdt av forskeren Tom Sterud ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, presentert i Dagsavisen.

13. Kvinner har andre holdninger til sykefravær enn menn. Dette har blitt hevdet (som et spørsmål) av forskeren Arnstein Mykletun, noe som førte til opphetet debatt i Aftenpostens spalter høsten 2014. Mykletun stilte spørsmål ved om kvinner bruker sykemelding som salderingspost fordi de er utsatt for trippelpress (jobb, familie og fritidsidealer om kropp/utseende/aktiviteter). Også kalt trippelarbeidshypotesen.

14. Kvinner er mer opptatt av sykdom enn menn. Da er det logisk at de også er mer sykmeldt. Denne får vi foreløpig kalle Orjas-hypotesen, ettersom den bare (så vidt jeg vet) er foreslått av meg. Men det er et faktum at kvinner går mer til legen enn menn (noe som ofte trekkes fram som et problem ved menn, at de går for lite til legen, eller rettere sagt for sent). To av tre resepter foreskrevet av allmenlege er til kvinner og de henvises oftere til spesialist og oppsøker selv både fysioterapi, psykolog og alternativ behandling, i følge denne SSB-rapporten.

Kvinners sykefravær er faktisk hele 60 prosent høyere enn menns. En ny doktorgrad gjennomgår store mengder data om sykefraværet, og konkluderer med at det ikke er jobbene, men kvinnene selv som skaper forskjellen. Selv om vår romslige sykelønnsordning er svært kvinnevennlig, bør den endres, mener jeg. Vi får full lønn det første året vi er sykmeldt, å være langtids sykmeldt har altså ingen kostnad for den sykmeldte. Men alt som er gratis gir overforbruk. Kvinner som jobber frivillig fast deltid, og dem er det mange av, har tatt konsekvensen av kvinners slitsomme liv og/eller kvinners større glede av fritid. De bærer selv den økonomiske kostnaden selv ved at de ikke kan eller vil jobbe så mye. Det livsvalget står det respekt av, synes nå jeg!

Lese mer? Arnstein Mykletun har en god oversikt over forskningsfeltet kjønnsforskjeller i sykefravær her. Og Dagbla-kronikken «Sykefravær og psykefravær» av Heidi Gautun og Gudmund Hernes er en klassiker. Den handler ikke om kjønnsforskjeller i sykefravær, men om at vi bruker sykefravær som salderingspost når livets påkjenninger tar oss. Jeg har fått lov å publisere den som gjesteblogg!

Vil du ha mine saker rett i innboksen? Da får du også eboka «Det glade vanvidd» gratis som velkomst. Her er lenken for å melde seg på nyhetsbrevet.

Hvis du vil lese om foredrag kan du trykke på bildet:

Foto: Terje Bergersen

Foto: Terje Bergersen